Obchodné podmienky

I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú cestovná kancelária CA UNITRAVEL s.r.o. so sídlom Bajzova 4, 821 08 Bratislava , s prevádzkou : Rebarborová 1/A, 821 07 Bratislava, (ďalej len CA Unitravel), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastnej kancelárie a objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická, alebo právnická osoba.  Zmluvný vzťah medzi CA Unitravel a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde ( prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde resp. potvrdenie objednávky prostredníctvom emailu a jej potvrdením zo strany CA Unitravel – vystavením a zaslaním pokynov ku platbe, resp. zálohovej faktúry). Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených na zmluve ručí objednávateľ, ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

Obsah zmlúv o zájazde sa určuje podľa ponúk CA Unitravel, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitých podmienok priložených k potvrdenej objednávke. Potvrdením zmluvy o zájazde sa CA Unitravel objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite, a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. CENOVÉ PODMIENKY

Ceny zájazdov organizovaných CA Unitravel sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CA Unitravel a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde resp. v ponukovom liste – pri zájazdoch na objednávku . Pre určenie cien zájazdov bol použitý kurz EUR oproti cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka v deň objednania zájazdu CA Unitravel a ceny služieb a poplatkov známych k uvedenému dátumu. CA Unitravel je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, dôjde k :

zvýšeniu dopravných nákladov vrátene cien pohonných látok

zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou, napríklad letiskových, prístavných, alebo tranzitných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu

zmene kurzu EUR použitého pri kalkulácii ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%,

ak k tomu zvýšeniu dôjde do 21 dňa pred začiatkom zájazdu.

Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21 dňa pred začiatkom zájazdu, je CA Unitravel oprávnená cenu zájazdu jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena, alebo platba podľa odst.2)písmena a) a b) oproti cene platieb zahrnutých v cene zájazd. V prípade zmeny kurzu EUR použitého na určenie ceny zájazdu v priemere viac ako o 5 % je CA Unitravel oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Takéto zvýšenie ceny sa netýka klientov, ktorí už uhradili celú cenu zájazdu.

Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak CA Unitravel nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Prvý a posledný deň zájazdov je určený na dopravu.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

CA Unitravel má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

CA Unitravel je oprávnená požiadať zaplatenie preddavkov pri podpis zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý pre forfaitové zájazdy, letenky a iné služby podľa individuálnych požiadaviek

Platobné podmienky predloží CA Unitravel spolu s ponukovým listom na požadované služby.

Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je CA Unitravel oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. Týchto Všeobecných podmienok.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

K základným právam objednávateľa patrí najmä :

právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

právo vyžadovať od CA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách ,

právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto všeobecných podmienok,

právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. Týchto Všeobecných podmienok,

právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CA Unitravel známe, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný.

K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä :

zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,

splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,

riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo určeného zástupcu CA a dodržiavať stanovený program,

počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo CA Unitravel,

dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok.

K povinnostiam objednávateľov- právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej platí:

zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od CA Unitravel obrdží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,

zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,

určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CA nie je zabezpečený sprievodca CA. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb,

odovzdať CA Unitravel menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CA UNITRAVEL, s.r.o.

K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CA Unitravel

CA Unitravel je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

CA Unitravel nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

Ak je CA Unitravel nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CA v lehote určenej cestovnou agentúrou v návrhu zmeny.

CA Unitravel si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

CA Unitravel odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom, alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má právo žiadať ,aby mu CA Unitravel na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CA Unitravel môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je CA Unitravel povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

Na základe individuálneho želania objednávateľa je CA Unitravel pripravená , pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien môže podliehať zaplateniu poplatku vo výške od 50.- € do 250.- € za jednu zmenu. Ide o zmenu mena účastníka, počtu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod.

V prípade takejto zmeny požadovanej v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej agentúre zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

CA Unitravel môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CA Unitravel doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

bez udania dôvodu

ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 3) týchto Všeobecných podmienok

z dôvodov porušenia povinností CA Unitravel vyplývajúcich zo zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CA Unitravel, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CA Unitravel odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CA Unitravel zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

61 a viac dní…………….20% z vopred stanovenej celkovej ceny

60 až 31 dní…………….50% z vopred stanovenej celkovej ceny

30 a menej dní……….100% z vopred stanovenej celkovej ceny

Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom

zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované CA Unitravel a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemských a zahraničných dodávateľom služieb.

Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástup na zájazd.

CA Unitravel má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku, alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CA Unitravel je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

V prípade, že je rozsah alebo kvalita služieb nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť si právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu CA Unitravel tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

Zástupca CA je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.

Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca CA Unitravel s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CA Unitravel, alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri reklamácii.

Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CA Unitravel bezodkladne, najneskôr však do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CA Unitravel povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

CA Unitravel zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CA Unitravel, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CA Unitravel nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazd, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli, alebo inej organizácie.

Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú v rozsahu poistného krytia výslovné vyňaté.

Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CA Unitravel, alebo okolnosti na strane zákazníka na základe ktorých zákazník úplne, alebo z časti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu, alebo zľavu z ceny týchto služieb.

CA Unitravel nezodpovedá za prípadné meškanie dopravných prostriedkov a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných prechodov, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. CA Unitravel nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. V prípade meškania dopravného prostriedku nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy.

CA Unitravel nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. POISTENIE PROTI ISNSOLVENTNOSTI CK

CA Unitravel si splnila svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov CK pre potenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.Z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plnenie ( doprava do SR, vrátenie nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb ) v prípade : neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb, nevrátenia zaplateného preddavku v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec, nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý let sčasti.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou CA Unitravel len vtedy, ak nie je CA Unitravel stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde svoj súhlas s tým, aby CA Unitravel spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných CA Unitravel, s.r.o. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom CA Unitravel a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CA Unitravel ponúkať a poskytovať.

Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CA Unitravel o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CA Unitravel si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.